داودآبادی

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸

جستجو در این قانون
فهرست [ متن کامل ]
شماره فصل‌ها
ماده ۱ تا ماده ۱۰ مقدمه - در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
---- جلد اول - در اموال
---- کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
ماده ۱۱ باب اول‌ - در بیان انواع اموال
ماده ۱۲ تا ماده ۱۸ فصل اول - در اموال غیرمنقول
ماده ۱۹ تا ماده ۲۲ فصل دوم - در اموال منقوله
ماده ۲۳ تا ماده ۲۸ فصل سوم - در اموالی که مالک خاص ندارد
ماده ۲۹ باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است
ماده ۳۰ تا ماده ۳۹ فصل اول - در مالکیت
ماده ۴۰ فصل دوم - در حق انتفاع
ماده ۴۱ تا ماده ۵۴ مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی
ماده ۵۵ تا ماده ۹۱ مبحث دوم - در وقف
ماده ۹۲ مبحث سوم - در حق انتفاع از مباحات
---- فصل سوم - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
ماده ۹۳ تا ماده ۱۰۸ مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده ۱۰۹ تا ماده ۱۳۵ مبحث دوم - در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
ماده ۱۳۶ تا ماده ۱۳۹ مبحث سوم - در حریم املاک
ماده ۱۴۰ کتاب دوم - در اسباب تملک
---- قسمت اول - در احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه
ماده ۱۴۱ تا ماده ۱۴۵ باب اول - در احیای اراضی موات و مباحه
ماده ۱۴۶ تا ماده ۱۶۰ باب دوم - در حیازت مباحات‌
ماده ۱۶۱ باب سوم‌ - در معادن
---- باب چهارم - در اشیای پیداشده و حیوانات ضاله
ماده ۱۶۲ تا ماده ۱۶۹ فصل اول - در اشیا پیداشده
ماده ۱۷۰ تا ماده ۱۷۲ فصل دوم - در حیوانات ضاله
ماده ۱۷۳ تا ماده ۱۷۸ باب پنجم‌ - در دفینه
ماده ۱۷۹ تا ماده ۱۸۲ باب ششم‌ - در شکار
---- قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات‌
ماده ۱۸۳ باب اول‌ - در عقود و تعهدات به طور کلی‌
ماده ۱۸۴ تا ماده ۱۸۹ فصل اول - در اقسام عقود و معاملات‌
ماده ۱۹۰ فصل دوم - در شرایط اساسی برای صحت معامله
ماده ۱۹۱ تا ماده ۲۰۹ مبحث اول - در قصد طرفین و رضای آن‌ها
ماده ۲۱۰ تا ماده ۲۱۳ مبحث دوم - در اهلیت طرفین
ماده ۲۱۴ تا ماده ۲۱۶ مبحث سوم - در مورد معامله
ماده ۲۱۷ تا ماده ۲۱۸ مکرر مبحث چهارم - در جهت معامله
---- فصل سوم - در اثر معاملات
ماده ۲۱۹ تا ماده ۲۲۵ مبحث اول - در قواعد عمومی‌
ماده ۲۲۶ تا ماده ۲۳۰ مبحث دوم - در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
ماده ۲۳۱ مبحث سوم - در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
---- فصل چهارم - در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود
ماده ۲۳۲ تا ماده ۲۳۴ مبحث اول - در اقسام شرط
ماده ۲۳۵ تا ماده ۲۴۶ مبحث دوم - در احکام شرط
ماده ۲۴۷ تا ماده ۲۶۳ فصل پنجم - در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است‌ یا معاملات فضولی
ماده ۲۶۴ فصل ششم - در سقوط تعهدات
ماده ۲۶۵ تا ماده ۲۸۲ مبحث اول - در وفای به عهد
ماده ۲۸۳ تا ماده ۲۸۸ مبحث دوم - در اقاله
ماده ۲۸۹ تا ماده ۲۹۱ مبحث سوم - در ابرا
ماده ۲۹۲ تا ماده ۲۹۳ مبحث چهارم - در تبدیل تعهد
ماده ۲۹۴ تا ماده ۲۹۹ مبحث پنجم - در تهاتر
ماده ۳۰۰ مبحث ششم - مالکیت مافی‌الذمه‌
---- باب دوم‌ - در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود
ماده ۳۰۱ تا ماده ۳۰۶ فصل اول - در کلیات
ماده ۳۰۷ فصل دوم - در ضمان قهری
ماده ۳۰۸ تا ماده ۳۲۷ مبحث اول - در غصب
ماده ۳۲۸ تا ماده ۳۳۰ مبحث دوم - در اتلاف
ماده ۳۳۱ تا ماده ۳۳۵ مبحث سوم - در تسبیب
ماده ۳۳۶ تا ماده ۳۳۷ مبحث چهارم - در استیفا
---- باب سوم‌ - در عقود معینه مختلفه
---- فصل اول - در بیع
ماده ۳۳۸ تا ماده ۳۴۴ مبحث اول - در احکام بیع
ماده ۳۴۵ تا ماده ۳۴۷ مبحث دوم - در طرفین معامله
ماده ۳۴۸ تا ماده ۳۶۱ مبحث سوم - در مبیع
ماده ۳۶۲ مبحث چهارم - در آثار بیع
ماده ۳۶۳ تا ماده ۳۶۶ فقره اول - در ملکیت مبیع و ثمن
ماده ۳۶۷ تا ماده ۳۸۹ فقره دوم - در تسلیم
ماده ۳۹۰ تا ماده ۳۹۳ فقره سوم - در ضمان درک
ماده ۳۹۴ تا ماده ۳۹۵ فقره چهارم - در تادیه ثمن
---- مبحث پنجم - در خیارات و احکام راجعه به آن
ماده ۳۹۶ فقره اول - در خیارات
ماده ۳۹۷ اول - در خیار مجلس
ماده ۳۹۸ دوم - در خیار حیوان
ماده ۳۹۹ تا ماده ۴۰۱ سوم - در خیار شرط
ماده ۴۰۲ تا ماده ۴۰۹ چهارم - در خیار تأخیر ثمن
ماده ۴۱۰ تا ماده ۴۱۵ پنجم - در خیار رؤیت و تخلف وصف
ماده ۴۱۶ تا ماده ۴۲۱ ششم - در خیار غبن
ماده ۴۲۲ تا ماده ۴۳۷ هفتم - در خیار عیب
ماده ۴۳۸ تا ماده ۴۴۰ هشتم - در خیار تدلیس
ماده ۴۴۱ تا ماده ۴۴۳ نهم - در خیار تبعض صفقه
ماده ۴۴۴ دهم - در خیار تخلف شرط
ماده ۴۴۵ تا ماده ۴۵۷ فقره دوم - در احکام خیارات به طور کلی
ماده ۴۵۸ تا ماده ۴۶۳ فصل دوم - در بیع شرط
ماده ۴۶۴ تا ماده ۴۶۵ فصل سوم - در معاوضه
ماده ۴۶۶ تا ماده ۴۶۷ فصل چهارم - در اجاره
ماده ۴۶۸ تا ماده ۵۰۶ مبحث اول - در اجاره‌ی اشیا
ماده ۵۰۷ تا ماده ۵۱۱ مبحث دوم - در اجاره‌ی حیوانات
ماده ۵۱۲ تا ماده ۵۱۳ مبحث سوم - در اجاره‌ی اشخاص
ماده ۵۱۴ تا ماده ۵۱۵ فقره اول - در اجاره‌ی خدمه و کارگر
ماده ۵۱۶ تا ماده ۵۱۷ فقره دوم - در اجاره‌ی متصدی حمل و نقل
---- فصل پنجم - در مزارعه و مساقات
ماده ۵۱۸ تا ماده ۵۴۲ مبحث اول - در مزارعه
ماده ۵۴۳ تا ماده ۵۴۵ مبحث دوم - در مساقات
ماده ۵۴۶ تا ماده ۵۶۰ فصل ششم - در مضاربه
ماده ۵۶۱ تا ماده ۵۷۰ فصل هفتم - در جعاله
---- فصل هشتم - در شرکت
ماده ۵۷۱ تا ماده ۵۸۸ مبحث اول - در احکام شرکت
ماده ۵۸۹ تا ماده ۶۰۶ مبحث دوم - در تقسیم اموال شرکت
---- فصل نهم - در ودیعه
ماده ۶۰۷ تا ماده ۶۱۱ مبحث اول - در کلیات
ماده ۶۱۲ تا ماده ۶۳۲ مبحث دوم - در تعهدات امین
ماده ۶۳۳ تا ماده ۶۳۴ مبحث سوم - در تعهدات امانتگذار
ماده ۶۳۵ تا ماده ۶۴۷ فصل دهم - در عاریه
ماده ۶۴۸ تا ماده ۶۵۳ فصل یازدهم - در قرض
ماده ۶۵۴ تا ماده ۶۵۵ فصل دوازدهم - در قمار و گروبندی
---- فصل سیزدهم - در وکالت
ماده ۶۵۶ تا ماده ۶۶۵ مبحث اول - در کلیات
ماده ۶۶۶ تا ماده ۶۷۳ مبحث دوم - در تعهدات وکیل
ماده ۶۷۴ تا ماده ۶۷۷ مبحث سوم - در تعهدات موکل
ماده ۶۷۸ تا ماده ۶۸۳ مبحث چهارم - در طرق مختلفه‌ی انقضای وکالت
---- فصل چهاردهم - در ضمان عقدی
ماده ۶۸۴ تا ماده ۶۹۷ مبحث اول - در کلیات
ماده ۶۹۸ تا ماده ۷۰۸ مبحث دوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له
ماده ۷۰۹ تا ماده ۷۲۰ مبحث سوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌عنه
ماده ۷۲۱ تا ماده ۷۲۳ مبحث چهارم - در اثر ضمان بین ضامنین
ماده ۷۲۴ تا ماده ۷۳۳ فصل پانزدهم - در حواله
ماده ۷۳۴ تا ماده ۷۵۱ فصل شانزدهم - در کفالت
ماده ۷۵۲ تا ماده ۷۷۰ فصل هفدهم - در صلح
ماده ۷۷۱ تا ماده ۷۹۴ فصل هجدهم - در رهن
ماده ۷۹۵ تا ماده ۸۰۷ فصل نوزدهم - در هبه
ماده ۸۰۸ تا ماده ۸۲۴ قسمت سوم - در اخذ به شفعه
---- قسمت چهارم - در وصایا و ارث
---- باب اول - در وصایا
ماده ۸۲۵ تا ماده ۸۳۴ فصل اول - در کلیات وصایا
ماده ۸۳۵ تا ماده ۸۳۹ فصل دوم - در موصی
ماده ۸۴۰ تا ماده ۸۴۹ فصل سوم - در موصی‌به
ماده ۸۵۰ تا ماده ۸۵۳ فصل چهارم - در موصی‌له
ماده ۸۵۴ تا ماده ۸۶۰ فصل پنجم‌ - در وصی
---- باب دوم‌ - در ارث
ماده ۸۶۱ تا ماده ۸۶۶ فصل اول - در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده ۸۶۷ تا ماده ۸۷۴ فصل دوم - در تحقق ارث
ماده ۸۷۵ تا ماده ۸۸۵ فصل سوم - در شرایط و جمله از موانع ارث
ماده ۸۸۶ تا ماده ۸۹۲ فصل چهارم - در حجب
ماده ۸۹۳ تا ماده ۹۰۵ فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض
---- فصل ششم - در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث
ماده ۹۰۶ تا ماده ۹۱۵ مبحث اول - در سهم‌الارث وراث طبقه اولی
ماده ۹۱۶ تا ماده ۹۲۷ مبحث دوم - در سهم‌الارث وراث طبقه دوم
ماده ۹۲۸ تا ماده ۹۳۹ مبحث سوم - در سهم‌الارث وراث طبقه سوم
ماده ۹۴۰ تا ماده ۹۴۹ مبحث چهارم - در میراث زوج و زوجه
ماده ۹۵۰ تا ماده ۹۵۵ کتاب سوم - در مقررات مختلفه
---- جلد دوم‌ - در اشخاص
ماده ۹۵۶ تا ماده ۹۷۵ کتاب اول - در کلیات
ماده ۹۷۶ تا ماده ۹۹۱ کتاب دوم - در تابعیت
ماده ۹۹۲ تا ماده ۱۰۰۱ کتاب سوم - در اسناد سجل احوال
ماده ۱۰۰۲ تا ماده ۱۰۱۰ کتاب چهارم - در اقامتگاه
ماده ۱۰۱۱ تا ماده ۱۰۳۰ کتاب پنجم - در غایب مفقودالاثر
ماده ۱۰۳۱ تا ماده ۱۰۳۳ کتاب ششم - در قرابت
---- کتاب هفتم - در نکاح و طلاق
---- باب اول - در نکاح
ماده ۱۰۳۴ تا ماده ۱۰۴۰ فصل اول - در خواستگاری
ماده ۱۰۴۱ تا ماده ۱۰۴۴ فصل دوم - قابلیت صحی برای ازدواج
ماده ۱۰۴۵ تا ماده ۱۰۶۱ فصل سوم - در موانع نکاح
ماده ۱۰۶۲ تا ماده ۱۰۷۰ فصل چهارم - شرایط صحت نکاح
ماده ۱۰۷۱ تا ماده ۱۰۷۴ فصل پنجم - وکالت در نکاح
ماده ۱۰۷۵ تا ماده ۱۰۷۷ فصل ششم - در نکاح منقطع
ماده ۱۰۷۸ تا ماده ۱۱۰۱ فصل هفتم - در مهر
ماده ۱۱۰۲ تا ماده ۱۱۱۹ فصل هشتم - در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
ماده ۱۱۲۰ باب دوم - در انحلال عقد نکاح
ماده ۱۱۲۱ تا ماده ۱۱۳۲ فصل اول - در مورد امکان فسخ نکاح
---- فصل دوم - در طلاق
ماده ۱۱۳۳ تا ماده ۱۱۴۲ مبحث اول - در کلیات طلاق
ماده ۱۱۴۳ تا ماده ۱۱۴۹ مبحث دوم - در اقسام طلاق
ماده ۱۱۵۰ تا ماده ۱۱۵۷ مبحث سوم - در عده
---- کتاب هشتم - در اولاد
ماده ۱۱۵۸ تا ماده ۱۱۶۷ باب اول - در نسب
ماده ۱۱۶۸ تا ماده ۱۱۷۹ باب دوم - در نگاهداری و تربیت اطفال
ماده ۱۱۸۰ تا ماده ۱۱۹۴ باب سوم - در ولایت قهری پدر و جد پدری
---- کتاب نهم - در خانواده
ماده ۱۱۹۵ تا ماده ۱۲۰۶ فصل اول - در الزام به انفاق
---- کتاب دهم - در حجر و قیمومت
ماده ۱۲۰۷ تا ماده ۱۲۱۷ فصل اول - در کلیات حجر و قیمومت
ماده ۱۲۱۸ تا ماده ۱۲۳۴ فصل دوم - در موارد نصب قیم و ترتیب آن
ماده ۱۲۳۵ تا ماده ۱۲۴۷ فصل سوم - در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن و نظارت مدعی‌العموم در امو...
ماده ۱۲۴۸ تا ماده ۱۲۵۲ فصل چهارم - در موارد عزل قیم
ماده ۱۲۵۳ تا ماده ۱۲۵۶ فصل پنجم - در خروج از تحت قیمومت
ماده ۱۲۵۷ تا ماده ۱۲۵۸ جلد سوم - در ادله‌ی اثبات دعوی
---- کتاب اول - در اقرار
ماده ۱۲۵۹ تا ماده ۱۲۷۴ باب اول - در شرایط اقرار
ماده ۱۲۷۵ تا ماده ۱۲۸۳ باب دوم - در آثار اقرار
ماده ۱۲۸۴ تا ماده ۱۳۰۵ کتاب دوم - در اسناد
---- کتاب سوم - در شهادت
ماده ۱۳۰۶ تا ماده ۱۳۱۴ باب اول - در موارد شهادت
ماده ۱۳۱۵ تا ماده ۱۳۲۰ باب دوم - در شرایط شهادت
ماده ۱۳۲۱ تا ماده ۱۳۲۴ کتاب چهارم - در امارات
ماده ۱۳۲۵ تا ماده ۱۳۳۵ کتاب پنجم - در قسم