قانون مدنی

مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸
☰ فهرست
فصل اول - در اموال غیرمنقول [ ماده ۱۲ تا ماده ۱۸ ]
فصل دوم - در اموال منقوله [ ماده ۱۹ تا ماده ۲۲ ]
فصل اول - در مالکیت [ ماده ۳۰ تا ماده ۳۹ ]
مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی [ ماده ۴۱ تا ماده ۵۴ ]
مبحث دوم - در وقف [ ماده ۵۵ تا ماده ۹۱ ]
مبحث سوم - در حریم املاک [ ماده ۱۳۶ تا ماده ۱۳۹ ]
باب اول - در احیای اراضی موات و مباحه [ ماده ۱۴۱ تا ماده ۱۴۵ ]
باب دوم - در حیازت مباحات‌ [ ماده ۱۴۶ تا ماده ۱۶۰ ]
باب سوم‌ - در معادن [ ماده ۱۶۱ ]
فصل اول - در اشیا پیداشده [ ماده ۱۶۲ تا ماده ۱۶۹ ]
فصل دوم - در حیوانات ضاله [ ماده ۱۷۰ تا ماده ۱۷۲ ]
باب پنجم‌ - در دفینه [ ماده ۱۷۳ تا ماده ۱۷۸ ]
باب ششم‌ - در شکار [ ماده ۱۷۹ تا ماده ۱۸۲ ]
فصل اول - در اقسام عقود و معاملات‌ [ ماده ۱۸۴ تا ماده ۱۸۹ ]
مبحث اول - در قصد طرفین و رضای آن‌ها [ ماده ۱۹۱ تا ماده ۲۰۹ ]
مبحث دوم - در اهلیت طرفین [ ماده ۲۱۰ تا ماده ۲۱۳ ]
مبحث سوم - در مورد معامله [ ماده ۲۱۴ تا ماده ۲۱۶ ]
مبحث چهارم - در جهت معامله [ ماده ۲۱۷ تا ماده ۲۱۸ مکرر ]
مبحث اول - در قواعد عمومی‌ [ ماده ۲۱۹ تا ماده ۲۲۵ ]
مبحث اول - در اقسام شرط [ ماده ۲۳۲ تا ماده ۲۳۴ ]
مبحث دوم - در احکام شرط [ ماده ۲۳۵ تا ماده ۲۴۶ ]
مبحث اول - در وفای به عهد [ ماده ۲۶۵ تا ماده ۲۸۲ ]
مبحث دوم - در اقاله [ ماده ۲۸۳ تا ماده ۲۸۸ ]
مبحث سوم - در ابرا [ ماده ۲۸۹ تا ماده ۲۹۱ ]
مبحث چهارم - در تبدیل تعهد [ ماده ۲۹۲ تا ماده ۲۹۳ ]
مبحث پنجم - در تهاتر [ ماده ۲۹۴ تا ماده ۲۹۹ ]
فصل اول - در کلیات [ ماده ۳۰۱ تا ماده ۳۰۶ ]
مبحث اول - در غصب [ ماده ۳۰۸ تا ماده ۳۲۷ ]
مبحث دوم - در اتلاف [ ماده ۳۲۸ تا ماده ۳۳۰ ]
مبحث سوم - در تسبیب [ ماده ۳۳۱ تا ماده ۳۳۵ ]
مبحث چهارم - در استیفا [ ماده ۳۳۶ تا ماده ۳۳۷ ]
مبحث اول - در احکام بیع [ ماده ۳۳۸ تا ماده ۳۴۴ ]
مبحث دوم - در طرفین معامله [ ماده ۳۴۵ تا ماده ۳۴۷ ]
مبحث سوم - در مبیع [ ماده ۳۴۸ تا ماده ۳۶۱ ]
فقره اول - در ملکیت مبیع و ثمن [ ماده ۳۶۳ تا ماده ۳۶۶ ]
فقره دوم - در تسلیم [ ماده ۳۶۷ تا ماده ۳۸۹ ]
فقره سوم - در ضمان درک [ ماده ۳۹۰ تا ماده ۳۹۳ ]
فقره چهارم - در تادیه ثمن [ ماده ۳۹۴ تا ماده ۳۹۵ ]
اول - در خیار مجلس [ ماده ۳۹۷ ]
دوم - در خیار حیوان [ ماده ۳۹۸ ]
سوم - در خیار شرط [ ماده ۳۹۹ تا ماده ۴۰۱ ]
چهارم - در خیار تأخیر ثمن [ ماده ۴۰۲ تا ماده ۴۰۹ ]
پنجم - در خیار رؤیت و تخلف وصف [ ماده ۴۱۰ تا ماده ۴۱۵ ]
ششم - در خیار غبن [ ماده ۴۱۶ تا ماده ۴۲۱ ]
هفتم - در خیار عیب [ ماده ۴۲۲ تا ماده ۴۳۷ ]
هشتم - در خیار تدلیس [ ماده ۴۳۸ تا ماده ۴۴۰ ]
نهم - در خیار تبعض صفقه [ ماده ۴۴۱ تا ماده ۴۴۳ ]
فقره دوم - در احکام خیارات به طور کلی [ ماده ۴۴۵ تا ماده ۴۵۷ ]
فصل دوم - در بیع شرط [ ماده ۴۵۸ تا ماده ۴۶۳ ]
فصل سوم - در معاوضه [ ماده ۴۶۴ تا ماده ۴۶۵ ]
فصل چهارم - در اجاره [ ماده ۴۶۶ تا ماده ۴۶۷ ]
مبحث اول - در اجاره‌ی اشیا [ ماده ۴۶۸ تا ماده ۵۰۶ ]
مبحث دوم - در اجاره‌ی حیوانات [ ماده ۵۰۷ تا ماده ۵۱۱ ]
مبحث سوم - در اجاره‌ی اشخاص [ ماده ۵۱۲ تا ماده ۵۱۳ ]
فقره اول - در اجاره‌ی خدمه و کارگر [ ماده ۵۱۴ تا ماده ۵۱۵ ]
مبحث اول - در مزارعه [ ماده ۵۱۸ تا ماده ۵۴۲ ]
مبحث دوم - در مساقات [ ماده ۵۴۳ تا ماده ۵۴۵ ]
فصل ششم - در مضاربه [ ماده ۵۴۶ تا ماده ۵۶۰ ]
فصل هفتم - در جعاله [ ماده ۵۶۱ تا ماده ۵۷۰ ]
مبحث اول - در احکام شرکت [ ماده ۵۷۱ تا ماده ۵۸۸ ]
مبحث دوم - در تقسیم اموال شرکت [ ماده ۵۸۹ تا ماده ۶۰۶ ]
مبحث اول - در کلیات [ ماده ۶۰۷ تا ماده ۶۱۱ ]
مبحث دوم - در تعهدات امین [ ماده ۶۱۲ تا ماده ۶۳۲ ]
مبحث سوم - در تعهدات امانتگذار [ ماده ۶۳۳ تا ماده ۶۳۴ ]
فصل دهم - در عاریه [ ماده ۶۳۵ تا ماده ۶۴۷ ]
فصل یازدهم - در قرض [ ماده ۶۴۸ تا ماده ۶۵۳ ]
فصل دوازدهم - در قمار و گروبندی [ ماده ۶۵۴ تا ماده ۶۵۵ ]
مبحث اول - در کلیات [ ماده ۶۵۶ تا ماده ۶۶۵ ]
مبحث دوم - در تعهدات وکیل [ ماده ۶۶۶ تا ماده ۶۷۳ ]
مبحث سوم - در تعهدات موکل [ ماده ۶۷۴ تا ماده ۶۷۷ ]
مبحث اول - در کلیات [ ماده ۶۸۴ تا ماده ۶۹۷ ]
مبحث چهارم - در اثر ضمان بین ضامنین [ ماده ۷۲۱ تا ماده ۷۲۳ ]
فصل پانزدهم - در حواله [ ماده ۷۲۴ تا ماده ۷۳۳ ]
فصل شانزدهم - در کفالت [ ماده ۷۳۴ تا ماده ۷۵۱ ]
فصل هفدهم - در صلح [ ماده ۷۵۲ تا ماده ۷۷۰ ]
فصل هجدهم - در رهن [ ماده ۷۷۱ تا ماده ۷۹۴ ]
فصل نوزدهم - در هبه [ ماده ۷۹۵ تا ماده ۸۰۷ ]
قسمت سوم - در اخذ به شفعه [ ماده ۸۰۸ تا ماده ۸۲۴ ]
فصل اول - در کلیات وصایا [ ماده ۸۲۵ تا ماده ۸۳۴ ]
فصل دوم - در موصی [ ماده ۸۳۵ تا ماده ۸۳۹ ]
فصل سوم - در موصی‌به [ ماده ۸۴۰ تا ماده ۸۴۹ ]
فصل چهارم - در موصی‌له [ ماده ۸۵۰ تا ماده ۸۵۳ ]
فصل پنجم‌ - در وصی [ ماده ۸۵۴ تا ماده ۸۶۰ ]
فصل دوم - در تحقق ارث [ ماده ۸۶۷ تا ماده ۸۷۴ ]
فصل چهارم - در حجب [ ماده ۸۸۶ تا ماده ۸۹۲ ]
فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض [ ماده ۸۹۳ تا ماده ۹۰۵ ]
مبحث چهارم - در میراث زوج و زوجه [ ماده ۹۴۰ تا ماده ۹۴۹ ]
کتاب سوم - در مقررات مختلفه [ ماده ۹۵۰ تا ماده ۹۵۵ ]
کتاب اول - در کلیات [ ماده ۹۵۶ تا ماده ۹۷۵ ]
کتاب دوم - در تابعیت [ ماده ۹۷۶ تا ماده ۹۹۱ ]
کتاب سوم - در اسناد سجل احوال [ ماده ۹۹۲ تا ماده ۱۰۰۱ ]
کتاب چهارم - در اقامتگاه [ ماده ۱۰۰۲ تا ماده ۱۰۱۰ ]
کتاب پنجم - در غایب مفقودالاثر [ ماده ۱۰۱۱ تا ماده ۱۰۳۰ ]
کتاب ششم - در قرابت [ ماده ۱۰۳۱ تا ماده ۱۰۳۳ ]
فصل اول - در خواستگاری [ ماده ۱۰۳۴ تا ماده ۱۰۴۰ ]
فصل دوم - قابلیت صحی برای ازدواج [ ماده ۱۰۴۱ تا ماده ۱۰۴۴ ]
فصل سوم - در موانع نکاح [ ماده ۱۰۴۵ تا ماده ۱۰۶۱ ]
فصل چهارم - شرایط صحت نکاح [ ماده ۱۰۶۲ تا ماده ۱۰۷۰ ]
فصل پنجم - وکالت در نکاح [ ماده ۱۰۷۱ تا ماده ۱۰۷۴ ]
فصل ششم - در نکاح منقطع [ ماده ۱۰۷۵ تا ماده ۱۰۷۷ ]
فصل هفتم - در مهر [ ماده ۱۰۷۸ تا ماده ۱۱۰۱ ]
فصل اول - در مورد امکان فسخ نکاح [ ماده ۱۱۲۱ تا ماده ۱۱۳۲ ]
مبحث اول - در کلیات طلاق [ ماده ۱۱۳۳ تا ماده ۱۱۴۲ ]
مبحث دوم - در اقسام طلاق [ ماده ۱۱۴۳ تا ماده ۱۱۴۹ ]
مبحث سوم - در عده [ ماده ۱۱۵۰ تا ماده ۱۱۵۷ ]
باب اول - در نسب [ ماده ۱۱۵۸ تا ماده ۱۱۶۷ ]
باب دوم - در نگاهداری و تربیت اطفال [ ماده ۱۱۶۸ تا ماده ۱۱۷۹ ]
باب سوم - در ولایت قهری پدر و جد پدری [ ماده ۱۱۸۰ تا ماده ۱۱۹۴ ]
فصل اول - در الزام به انفاق [ ماده ۱۱۹۵ تا ماده ۱۲۰۶ ]
فصل اول - در کلیات حجر و قیمومت [ ماده ۱۲۰۷ تا ماده ۱۲۱۷ ]
فصل دوم - در موارد نصب قیم و ترتیب آن [ ماده ۱۲۱۸ تا ماده ۱۲۳۴ ]
فصل چهارم - در موارد عزل قیم [ ماده ۱۲۴۸ تا ماده ۱۲۵۲ ]
فصل پنجم - در خروج از تحت قیمومت [ ماده ۱۲۵۳ تا ماده ۱۲۵۶ ]
جلد سوم - در ادله‌ی اثبات دعوی [ ماده ۱۲۵۷ تا ماده ۱۲۵۸ ]
باب اول - در شرایط اقرار [ ماده ۱۲۵۹ تا ماده ۱۲۷۴ ]
باب دوم - در آثار اقرار [ ماده ۱۲۷۵ تا ماده ۱۲۸۳ ]
کتاب دوم - در اسناد [ ماده ۱۲۸۴ تا ماده ۱۳۰۵ ]
باب اول - در موارد شهادت [ ماده ۱۳۰۶ تا ماده ۱۳۱۴ ]
باب دوم - در شرایط شهادت [ ماده ۱۳۱۵ تا ماده ۱۳۲۰ ]
کتاب چهارم - در امارات [ ماده ۱۳۲۱ تا ماده ۱۳۲۴ ]
کتاب پنجم - در قسم [ ماده ۱۳۲۵ تا ماده ۱۳۳۵ ]