قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲

مصوب ۱۳۶۲/۰۲/۱۳
☰ فهرست
فصل اول - کلیات [ ماده ۱ تا ماده ۲ ]
فصل دوم - اجاره‌بها [ ‌ماده ۳ تا ماده ۴ ]
فصل چهارم - موارد فسخ [ ‌ماده ۶ تا ‌ماده ۹ ]
فصل پنجم - تعمیرات [ ‌ماده ۱۰ تا ‌ماده ۱۵ ]