داودآبادی

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ مصوب ۱۳۶۲/۰۲/۱۳

جستجو در این قانون
فهرست [ متن کامل ]
شماره فصل‌ها
ماده ۱ تا ماده ۲ فصل اول - کلیات
‌ماده ۳ تا ماده ۴ فصل دوم - اجاره‌بها
ماده ۵ فصل سوم - در اجاره‌نامه
‌ماده ۶ تا ‌ماده ۹ فصل چهارم - موارد فسخ
‌ماده ۱۰ تا ‌ماده ۱۵ فصل پنجم - تعمیرات