داودآبادی

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۰۲

جستجو در این قانون
فهرست [ متن کامل ]
شماره فصل‌ها
ماده ۱ تا ‌ماده ۲ فصل اول - کلیات
‌ماده ۳ تا ‌ماده ۶ فصل دوم - میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن
ماده ۷ تا ‌ماده ۱۱ فصل سوم - در تنظیم اجاره‌نامه
ماده ۱۲ تا ‌ماده ۱۷ فصل چهارم - موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره
‌ماده ۱۸ تا ‌ماده ۱۹ فصل پنجم - حق کسب یا پیشه یا تجارت
ماده ۲۰ تا ‌ماده ۳۲ فصل ششم - تعمیرات‌