قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶

مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۰۲
☰ فهرست
فصل اول - کلیات [ ماده ۱ تا ‌ماده ۲ ]
فصل سوم - در تنظیم اجاره‌نامه [ ماده ۷ تا ‌ماده ۱۱ ]
فصل پنجم - حق کسب یا پیشه یا تجارت [ ‌ماده ۱۸ تا ‌ماده ۱۹ ]
فصل ششم - تعمیرات‌ [ ماده ۲۰ تا ‌ماده ۳۲ ]