آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها

مصوب ۱۳۴۷/۰۲/۰۸
☰ فهرست
فصل اول‌ - قسمتهای اختصاصی‌ [ ماده ۱ تا ماده ۲ ]
فصل دوم - قسمتهای مشترک‌ [ ماده ۳ تا ماده ۴ ]
فصل سوم‌ - هزینه‌های مشترک‌ [ ماده ۲۳ تا ماده ۲۵ ]