قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

مصوب ۱۳۸۸/۰۷/۱۵
☰ فهرست
فصل اول - تعاریف [ ماده ۱ ]
فصل چهارم - نحوه رسیدگی و حمایت [ ماده ۱۴ تا ماده ۱۷ ]
فصل پنجم - جریمه‌ها و مجازات [ ماده ۱۸ تا ماده ۲۲ ]