داودآبادی

قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۰۴/۰۲

جستجو در این قانون
فهرست [ متن کامل ]
شماره فصل‌ها
ماده ۱ تا ماده ۴۷ باب اول - در کلیات
---- باب دوم - در قیمومت
‌ماده ۴۸ تا ماده ۵۴ فصل اول - صلاحیت دادگاه قیمومت
ماده ۵۵ تا ماده ۷۳ فصل دوم - ترتیب تعیین قیم
‌ماده ۷۴ تا ‌ماده ۹۵ فصل سوم - اختیارات و مسئولیت قیم
‌ماده ۹۶ تا ‌ماده ۱۰۲ فصل چهارم - عزل قیم
‌ماده ۱۰۳ تا ‌ماده ۱۲۵ باب سوم - امور راجع به امین
---- باب چهارم - راجع به غائب مفقودالاثر
‌ماده ۱۲۶ تا ‌ماده ۱۲۹ فصل اول - در صلاحیت دادگاه
‌ماده ۱۳۰ تا ‌ماده ۱۳۵ فصل دوم - در تعیین امین
‌ماده ۱۳۶ تا ‌ماده ۱۵۲ فصل سوم - دادن اموال به‌طور موقت به تصرف ورثه
‌ماده ۱۵۳ تا ‌ماده ۱۶۱ فصل چهارم - در حکم موت فرضی
---- باب پنجم - در امور راجع به ترکه
‌ماده ۱۶۲ تا ‌ماده ۱۶۵ فصل اول - در صلاحیت
‌ماده ۱۶۶ تا ‌ماده ۱۹۳ فصل دوم - در مهر و موم
‌ماده ۱۹۴ تا ‌ماده ۲۰۵ فصل سوم - در برداشتن مهر و موم ترکه
ماده ۲۰۶ تا ‌ماده ۲۲۴ فصل چهارم - در تحریر ترکه
---- فصل پنجم - راجع به دیون متوفی
‌ماده ۲۲۵ تا ‌ماده ۲۴۱ مبحث اول - استیفاء دین از ترکه
‌ماده ۲۴۲ تا ‌ماده ۲۴۸ مبحث دوم - قبول ترکه
ماده ۲۴۹ تا ‌ماده ۲۵۴ مبحث سوم - رد ترکه
‌ماده ۲۵۵ تا ‌ماده ۲۵۹ مبحث چهارم - قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه
‌ماده ۲۶۰ تا ‌ماده ۲۷۵ مبحث پنجم - تصفیه
‌ماده ۲۷۶ تا ‌ماده ۲۹۹ فصل ششم - راجع به وصیت
‌ماده ۳۰۰ تا ‌ماده ۳۲۶ فصل هفتم - در تقسیم
‌ماده ۳۲۷ تا ‌ماده ۳۳۶ فصل هشتم - در ترکه متوفای بلاوارث
‌ماده ۳۳۷ تا ‌ماده ۳۵۹ فصل نهم - راجع به ترکه اتباع خارجه
‌ماده ۳۶۰ تا ‌ماده ۳۷۴ فصل دهم - در تصدیق انحصار وراثت
ماده ۳۷۵ تا ‌ماده ۳۷۸ باب ششم - در هزینه