قانون امور حسبی

مصوب ۱۳۱۹/۰۴/۰۲
☰ فهرست
باب اول - در کلیات [ ماده ۱ تا ماده ۴۷ ]
فصل اول - صلاحیت دادگاه قیمومت [ ‌ماده ۴۸ تا ماده ۵۴ ]
فصل دوم - ترتیب تعیین قیم [ ماده ۵۵ تا ماده ۷۳ ]
فصل سوم - اختیارات و مسئولیت قیم [ ‌ماده ۷۴ تا ‌ماده ۹۵ ]
فصل چهارم - عزل قیم [ ‌ماده ۹۶ تا ‌ماده ۱۰۲ ]
باب سوم - امور راجع به امین [ ‌ماده ۱۰۳ تا ‌ماده ۱۲۵ ]
فصل اول - در صلاحیت دادگاه [ ‌ماده ۱۲۶ تا ‌ماده ۱۲۹ ]
فصل دوم - در تعیین امین [ ‌ماده ۱۳۰ تا ‌ماده ۱۳۵ ]
فصل چهارم - در حکم موت فرضی [ ‌ماده ۱۵۳ تا ‌ماده ۱۶۱ ]
فصل اول - در صلاحیت [ ‌ماده ۱۶۲ تا ‌ماده ۱۶۵ ]
فصل دوم - در مهر و موم [ ‌ماده ۱۶۶ تا ‌ماده ۱۹۳ ]
فصل سوم - در برداشتن مهر و موم ترکه [ ‌ماده ۱۹۴ تا ‌ماده ۲۰۵ ]
فصل چهارم - در تحریر ترکه [ ماده ۲۰۶ تا ‌ماده ۲۲۴ ]
مبحث اول - استیفاء دین از ترکه [ ‌ماده ۲۲۵ تا ‌ماده ۲۴۱ ]
مبحث دوم - قبول ترکه [ ‌ماده ۲۴۲ تا ‌ماده ۲۴۸ ]
مبحث سوم - رد ترکه [ ماده ۲۴۹ تا ‌ماده ۲۵۴ ]
مبحث پنجم - تصفیه [ ‌ماده ۲۶۰ تا ‌ماده ۲۷۵ ]
فصل ششم - راجع به وصیت [ ‌ماده ۲۷۶ تا ‌ماده ۲۹۹ ]
فصل هفتم - در تقسیم [ ‌ماده ۳۰۰ تا ‌ماده ۳۲۶ ]
فصل هشتم - در ترکه متوفای بلاوارث [ ‌ماده ۳۲۷ تا ‌ماده ۳۳۶ ]
فصل نهم - راجع به ترکه اتباع خارجه [ ‌ماده ۳۳۷ تا ‌ماده ۳۵۹ ]
فصل دهم - در تصدیق انحصار وراثت [ ‌ماده ۳۶۰ تا ‌ماده ۳۷۴ ]
باب ششم - در هزینه [ ماده ۳۷۵ تا ‌ماده ۳۷۸ ]