قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲
☰ فهرست
مقدمه قانون اساسی [ مقدمه تا نمایندگان ]
فصل اول - اصول کلی [ اصل ۱ تا اصل ۱۴ ]
فصل سوم - حقوق ملت [ اصل ۱۹ تا اصل ۴۲ ]
فصل چهارم - اقتصاد و امور مالی [ اصل ۴۳ تا اصل ۵۵ ]
مبحث اول - مجلس شورای اسلامی [ اصل ۶۲ تا اصل ۷۰ ]
فصل هفتم - شوراها [ اصل ۱۰۰ تا اصل ۱۰۶ ]
فصل هشتم - رهبر یا شورای رهبری [ اصل ۱۰۷ تا اصل ۱۱۲ ]
مبحث اول - ریاست جمهوری و وزرا [ اصل ۱۱۳ تا اصل ۱۴۲ ]
فصل دهم - سیاست خارجی [ اصل ۱۵۲ تا اصل ۱۵۵ ]
فصل یازدهم - قوه قضائیه [ اصل ۱۵۶ تا اصل ۱۷۴ ]