Davoudabadi.ir

دوم - در خیار حیوان


ماده ۳۹۸

اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.


{