داودآبادی

فصل اول - اصطلاحات


ماده ۱

اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح آتی است:
الف ـ قانون: قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲.
ب ـ رییس دیوان: رییس دیوان عدالت اداری.
ج ـ معاون قضایی دیوان: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی.
د ـ هیأت عمومی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ماده ۸ قانون.
ه ـ هیأت یا هیأت‌های تخصصی: هیأت یا هیأت‌های تخصصی، موضوع ماده ۸۴ قانون.
و ـ مدیرکل یا اداره کل هیأت‌ها: مدیرکل یا اداره کل هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری.
ز ـ مدیرکل یا اداره کل هیأت عمومی: مدیرکل یا اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.