داودآبادی

مبحث اول - رسیدگی در شعب بدوی


اول - دادخواست [ ماده ۱۶ تا ماده ۳۳ ]
دوم - دستور موقت [ ماده ۳۴ تا ماده ۴۰ ]
سوم - رسیدگی و صدور رای [ ماده ۴۱ تا ماده ۶۴ ]