فصل دوم - ترتیب رسیدگی


مبحث اول - رسیدگی در شعب بدوی
اول - دادخواست [ ماده ۱۶ تا ماده ۳۳ ]
دوم - دستور موقت [ ماده ۳۴ تا ماده ۴۰ ]
سوم - رسیدگی و صدور رای [ ماده ۴۱ تا ماده ۶۴ ]
مبحث دوم - رسیدگی در شعب تجدیدنظر [ ماده ۶۵ تا ماده ۷۹ ]
مبحث سوم - رسیدگی در هیات عمومی [ ماده ۸۰ تا ماده ۹۷ ]