داودآبادی

فصل پنجم - جبران خسارات – تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه


جبران خسارت [ ماده ۴۳ تا ماده ۴۴ ]
تخلفات و جرائم [ ماده ۴۵ ]
مقررات مختلفه [ ماده ۴۶ تا ماده ۵۲ ]