داودآبادی

مبحث چهارم - در آثار بیع


ماده ۳۶۲

آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
۱) به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
۲) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
۳) ‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.
۴) ‌عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.

فقره اول - در ملکیت مبیع و ثمن [ ماده ۳۶۳ تا ماده ۳۶۶ ]
فقره دوم - در تسلیم [ ماده ۳۶۷ تا ماده ۳۸۹ ]
فقره سوم - در ضمان درک [ ماده ۳۹۰ تا ماده ۳۹۳ ]
فقره چهارم - در تادیه ثمن [ ماده ۳۹۴ تا ماده ۳۹۵ ]