داودآبادی

فصل چهارم - وظائف و اختیارات


صدور پروانه مصرف معقول [ ماده ۲۱ تا ماده ۳۲ ]
وصول آب‌ بهاء، عوارض و دیون [ ماده ۳۳ تا ماده ۳۴ ]