داودآبادی

فصل هفتم - مقررات استخدامی و مالی


الف - مقررات استخدامی [ ماده ۵۸ تا ماده ۶۴ ]
ب - مقررات مالی [ ماده ۶۵ تا ماده ۸۵ ]