Davoudabadi.ir

ب - معاون شهرداری


‌ماده ۵۴

(اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - سازمان اداری شهرداریها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت‌کشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

‌تبصره (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - شهردار میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و به موجب حکم کتبی به معاون یا سایر مسئولان شهرداری‌ واگذار کند.


{