داودآبادی

فصل پنجم - در انتخاب شهردار و معاون شهرداری


الف - شهردار [ ‌ماده ۵۰ تا ماده ۵۳ ]
ب - معاون شهرداری [ ‌ماده ۵۴ ]