داودآبادی

فصل سوم - در تشکیل انجمن شهر


الف - انتخابات هیئت رئیسه [ ‌ماده ۳۳ تا ‌ماده ۳۵ ]