داودآبادی

باب ششم - متفرقه


ماده ۷۹

وزارت بازرگانى موظف است زمینه‌هاى مرتبط با تجارت الکترونیکى را که در اجراء این قانون مؤثر مى‌باشند شناسایى کرده و با ارائه پیشنهاد و تأیید شوراى عالى فناورى اطلاعات، خواستار تدوین مقرّرات مربوطه و آیین‌نامه‌هاى این قانون توسط نهادهاى ذى ربط شود. این آیین‌نامه‌ها و مقرّرات پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجراء درخواهند آمد.
سایر آیین‌نامه‌هاى مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد:
الف‌- آیین‌نامه مربوط به مواد (۳۸)و(۴۲) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌هاى بازرگانى، امور اقتصادى و دارایى، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور و بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب‌- آیین‌نامه مربوط به مواد(۵۶)و(۵۷)این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌هاى بازرگانى و فرهنگ و ارشاد اسلامى و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج‌- آیین‌نامه مربوط به ماده (۶۰) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۸۰

وزارت بازرگانى موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌هاى تجارت الکترونیکى، با تجمیع واحدهاى ذى ربط،مرکزى را در این وزارتخانه ایجاد نماید. اساسنامه و آیین‌نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانى و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۸۱

اصل‌سازان، مخاطبین، بایگانان، مصرف‌کنندگان و کلیه کسانى که «داده پیام» در اختیار دارند موظفند «داده پیام» هایى را که تحت مسؤولیت خود دارند به طریقى نگهدارى نموده و پشتوانه (Back up) تهیه نمایند که در صورت بروز هرگونه خطرى براى یک نسخه، نسخه دیگر مصون بماند.