داودآبادی

‌باب پنجم - جبران خسارت


ماده ۷۸

هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکى در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصى و دولتى، به جز در نتیجه قطع فیزیکى ارتباط الکترونیکى، خسارتى به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارت وارده مى‌باشند مگر این‌که خسارات وارده ناشى از فعل شخصى افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.