داودآبادی

فصل چهارم - سایر


ماده ۷۷

سایر جرائم، آیین دادرسى و مقرّرات مربوط به صلاحیت جزایى و روش‌هاى همکارى بین المللى قضائى جزایى مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکى به موجب قانون خواهد بود.