فصل چهارم - سایر


ماده ۷۷
سایر جرائم، آیین دادرسی و مقرّرات مربوط به صلاحیت جزایی و روش‌های همکاری بین‌المللی قضائی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود.