‌فصل سوم - نقض علایم تجاری


ماده ۷۶
متخلفان از ماده (۶۶) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون(۲۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال تا یکصد میلیون(۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال محکوم خواهند شد.