داودآبادی

‌فصل دوم - نقض اسرار تجاری


ماده ۷۵

متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکى به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌هاى تجارى، صنعتى، اقتصادى و خدماتى، با نقض حقوق قراردادهاى استخدام مبنى بر عدم افشاى اسرار شغلى و یا دستیابى غیر مجاز، اسرار تجارى آنان را براى خود تحصیل نموده و یا براى اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزاى نقدى معادل پنجاه میلیون(۵۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال محکوم خواهد شد.