Davoudabadi.ir

‌فصل دوم - نقض حمایت از «‌داده پیام»‌های شخصی، حمایت از داده


ماده ۷۱

هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرّر در مواد (۵۸)و(۵۹) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۷۲

هرگاه جرائم راجع به «داده پیام»های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسوول ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرّر در ماده (۷۱) این قانون محکوم خواهد شد.

ماده ۷۳

اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی جرائم راجع به«داده پیام»های شخصی روی دهد،مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون(۵۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال محکوم می‌شود.


{