داودآبادی

‌فصل اول - نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ


ماده ۶۹

تأمین‌کننده متخلف از مواد(۳۳)،(۳۴)،(۳۵)،(۳۶)و(۳۷) این قانون به مجازات از ده میلیون(۱۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال تا پنجاه میلیون(۵۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال محکوم خواهد شد.
تبصره- تأمین‌کننده متخلف از ماده(۳۷) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۰

تأمین‌کننده متخلف از مواد(۳۹)،(۵۰)،(۵۱)،(۵۲)،(۵۳)،(۵۴)و(۵۵) این قانون به مجازات از بیست میلیون(۲۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال تا یکصد میلیون(۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- تأمین‌کننده متخلف از ماده(۵۱) این قانون به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره ۲- تأمین‌کننده متخلف از ماده(۵۵) این قانون به حداقل مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.