داودآبادی

‌مبحث دوم - جعل کامپیوتری


ماده ۶۸

هرکس در بستر مبادلات الکترونیکى، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «داده‌پیام»و مداخله در پردازش «داده‌پیام» و سیستم‌هاى رایانه‌اى، و یا استفاده از وسائل کاربردى سیستم‌هاى رمزنگارى تولید امضاء مثل کلید اختصاصى‌ بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضاء فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکى و یا عدم انطباق آن وسائل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهى مجعول و نظائر آن اقدام به جعل «داده‌پیام»هاى داراى ارزش مالى و اثباتى نماید تا با ارائه آن به مراجع ادارى، قضائى، مالى و غیره به عنوان «داده‌پیام»هاى معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزاى نقدى به میزان پنجاه میلیون(۵۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال محکوم مى‌شود.
تبصره- مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده مى‌باشد.