داودآبادی

‌مبحث اول - کلاهبرداری کامپیوتری


ماده ۶۷

هرکس در بستر مبادلات الکترونیکى، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده‌پیام»ها، برنامه‌ها و سیستم‌هاى رایانه‌اى و وسائل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالى نظیر ورود، محو، توقف«داده‌پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌اى و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهى سیستم‌هاى پردازش خودکار و نظائر آن شود و از این طریق براى خود یا دیگرى وجوه، اموال یا امتیازات مالى تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزاى نقدى معادل مال مأخوذه محکوم مى‌شود.
تبصره- شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرّر در این ماده مى‌باشد.