داودآبادی

‌فصل دوم - حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets)


ماده ۶۴

به منظور حمایت از رقابتهاى مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکى، تحصیل غیر قانونى اسرار تجارى و اقتصادى بنگاهها و مؤسسات براى خود و یا افشاى آن براى اشخاص ثالث در محیط الکترونیکى جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرّر در این قانون خواهد رسید.

ماده ۶۵

اسرار تجارى الکترونیکى «داده‌پیام»ى است که شامل اطلاعات، فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر نشده، روشهاى انجام تجارت و دادوستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها،اطلاعات مالى، فهرست مشتریان، طرحهاى تجارى و امثال اینها است، که به طور مستقل داراى ارزش اقتصادى بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهاى معقولانه‌اى براى حفظ و حراست از آنها انجام شده است.