داودآبادی

‌فصل اول - حمایت از حقوق مؤلف (Author,s Right/Copyright) در بستر مبادلات ‌الکترونیکی


ماده ۶۲

حق تکثیر، اجراء و توزیع (عرضه و نشر)آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوّب ۱۳۴۸/۹/۳ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتى مصوّب ۱۳۵۲/۹/۲۶ و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهاى رایانه‌اى مصوّب ۱۳۷۹/۱۰/۴، به صورت «داده‌پیام» منحصرا در اختیار مؤلّف است. کلیه آثار و تألیفاتى که در قالب «داده‌پیام» مى‌باشند، از جمله اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌هاى رایانه‌اى، ابزار و روشهاى رایانه‌اى و پایگاههاى داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت‌هاى فکرى در بستر مبادلات الکترونیکى شامل حق اختراع، حق طراحى، حق مؤلّف، حقوق مرتبط با حق مؤلّف، حمایت از پایگاههاى داده، حمایت از نقشه مدارهاى یکپارچه قطعات الکترونیکى (Integrated CircuitsChips) و حمایت از اسرار تجارى، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوّب ۱۳۱۰/۴/۱ و آیین‌نامه اصلاحى اجراء قانون ثبت علائم تجارتى و اختراعات مصوّب ۱۳۳۷/۴/۱۴ خواهد بود، منوط بر آن‌که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوّبات مجلس شوراى اسلامى باشد.
تبصره ۱- حقوق مرتبط با مالکیت ادبى و هنرى (Related Rights) که پیش از این به عنوان حقوق جانبى مالکیت ادبى و هنرى (Neighboring Rights) شناخته مى‌شدند شامل حقوق مادى و معنوى براى عناصر دیگرى علاوه بر مؤلّف،از جمله حقوق هنرمندان مجرى آثار، تولیدکنندگان صفحات صوتى و تصویرى و سازمانها و مؤسسات ضبط و پخش مى‌باشند که مشمول قوانین مصوّب ۱۳۴۸/۹/۳ و ۱۳۵۲/۹/۲۶ مورد اشاره در این ماده مى‌باشند.
تبصره ۲- مدار یکپارچه (Integrated Circuit) یک جزء الکترونیکى با نقشه و منطقى خاص است که عملکرد و کارایى آن قابلیت جایگزینى با تعداد بسیار زیادى از اجزاء الکترونیکى متعارف را داراست. طراحى‌هاى نقشه، جانمایى و منطق این مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوّب ۱۳۱۰/۴/۱ و آیین‌نامه اصلاحى اجراء قانون ثبت علائم تجارتى و اختراعات مصوّب ۱۳۳۷/۴/۱۴ مورد حمایت مى‌باشد.

ماده ۶۳

اعمال موقت تکثیر، اجراء و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد فنى پردازش «داده‌پیام» در شبکه‌ها است از شمول مقرّره فوق خارج است.