‌مبحث دوم - حفاظت از «‌داده پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی