Davoudabadi.ir

‌مبحث دوم - حفاظت از «‌داده پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی


‌فصل اول - حمایت از حقوق مؤلف (Author,s Right/Copyright) در بستر مبادلات ‌الکترونیکی [ ماده 62 تا ماده 63 ]

‌فصل دوم - حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets) [ ماده 64 تا ماده 65 ]

‌فصل سوم - حمایت از علائم تجاری (Trade Names) [ ماده 66 ]


{