داودآبادی

‌باب دوم - دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی (Certification Service Provider)


ماده ۳۱

دفاتر خدمات صدور گواهى الکترونیکى واحدهایى هستند که براى ارائه خدمات صدور امضاء الکترونیکى در کشور تأسیس مى‌شوند.این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهدارى گواهى‌هاى اصالت (امضاء) الکترونیکى مى‌باشد.

ماده ۳۲

آیین‌نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظائف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى کشور و وزارتخانه‌هاى بازرگانى،ارتباطات و فناورى اطلاعات،امور اقتصادى و دارایى و دادگسترى تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.