داودآبادی

‌فصل سوم - تصدیق دریافت


ماده ۲۲

هرگاه قبل یا به هنگام ارسال «داده‌پیام» اصل‌ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت «داده‌پیام» تصدیق شود،اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوى مخاطب که اصل‌ساز را به نحو معقول از دریافت «داده‌پیام» مطمئن کند تصدیق دریافت «داده‌پیام» محسوب مى‌گردد.

ماده ۲۳

اگر اصل‌ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقى «داده‌پیام» را مشروط به تصدیق دریافت «داده‌پیام» کرده باشد، «داده‌پیام» ارسال نشده تلقى مى‌شود، مگر آن‌که تصدیق آن دریافت شود.

ماده ۲۴

اماره دریافت «داده‌پیام» راجع به محتواى «داده‌پیام» صادق نیست.

ماده ۲۵

هنگامى که در تصدیق قید مى‌شود «داده‌پیام» مطابق با الزامات فنى استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده،فرض بر این است که آن الزامات رعایت شده‌اند.