داودآبادی

باب سوم‌ - در عقود معینه مختلفه


مبحث اول - در احکام بیع [ ماده ۳۳۸ تا ماده ۳۴۴ ]
مبحث دوم - در طرفین معامله [ ماده ۳۴۵ تا ماده ۳۴۷ ]
مبحث سوم - در مبیع [ ماده ۳۴۸ تا ماده ۳۶۱ ]
فقره اول - در ملکیت مبیع و ثمن [ ماده ۳۶۳ تا ماده ۳۶۶ ]
فقره دوم - در تسلیم [ ماده ۳۶۷ تا ماده ۳۸۹ ]
فقره سوم - در ضمان درک [ ماده ۳۹۰ تا ماده ۳۹۳ ]
فقره چهارم - در تادیه ثمن [ ماده ۳۹۴ تا ماده ۳۹۵ ]
اول - در خیار مجلس [ ماده ۳۹۷ ]
دوم - در خیار حیوان [ ماده ۳۹۸ ]
سوم - در خیار شرط [ ماده ۳۹۹ تا ماده ۴۰۱ ]
چهارم - در خیار تأخیر ثمن [ ماده ۴۰۲ تا ماده ۴۰۹ ]
پنجم - در خیار رؤیت و تخلف وصف [ ماده ۴۱۰ تا ماده ۴۱۵ ]
ششم - در خیار غبن [ ماده ۴۱۶ تا ماده ۴۲۱ ]
هفتم - در خیار عیب [ ماده ۴۲۲ تا ماده ۴۳۷ ]
هشتم - در خیار تدلیس [ ماده ۴۳۸ تا ماده ۴۴۰ ]
نهم - در خیار تبعض صفقه [ ماده ۴۴۱ تا ماده ۴۴۳ ]
فقره دوم - در احکام خیارات به طور کلی [ ماده ۴۴۵ تا ماده ۴۵۷ ]
فصل دوم - در بیع شرط [ ماده ۴۵۸ تا ماده ۴۶۳ ]
فصل سوم - در معاوضه [ ماده ۴۶۴ تا ماده ۴۶۵ ]
فصل چهارم - در اجاره [ ماده ۴۶۶ تا ماده ۴۶۷ ]
مبحث اول - در اجاره‌ی اشیا [ ماده ۴۶۸ تا ماده ۵۰۶ ]
مبحث دوم - در اجاره‌ی حیوانات [ ماده ۵۰۷ تا ماده ۵۱۱ ]
مبحث سوم - در اجاره‌ی اشخاص [ ماده ۵۱۲ تا ماده ۵۱۳ ]
فقره اول - در اجاره‌ی خدمه و کارگر [ ماده ۵۱۴ تا ماده ۵۱۵ ]
مبحث اول - در مزارعه [ ماده ۵۱۸ تا ماده ۵۴۲ ]
مبحث دوم - در مساقات [ ماده ۵۴۳ تا ماده ۵۴۵ ]
فصل ششم - در مضاربه [ ماده ۵۴۶ تا ماده ۵۶۰ ]
فصل هفتم - در جعاله [ ماده ۵۶۱ تا ماده ۵۷۰ ]
مبحث اول - در احکام شرکت [ ماده ۵۷۱ تا ماده ۵۸۸ ]
مبحث دوم - در تقسیم اموال شرکت [ ماده ۵۸۹ تا ماده ۶۰۶ ]
مبحث اول - در کلیات [ ماده ۶۰۷ تا ماده ۶۱۱ ]
مبحث دوم - در تعهدات امین [ ماده ۶۱۲ تا ماده ۶۳۲ ]
مبحث سوم - در تعهدات امانتگذار [ ماده ۶۳۳ تا ماده ۶۳۴ ]
فصل دهم - در عاریه [ ماده ۶۳۵ تا ماده ۶۴۷ ]
فصل یازدهم - در قرض [ ماده ۶۴۸ تا ماده ۶۵۳ ]
فصل دوازدهم - در قمار و گروبندی [ ماده ۶۵۴ تا ماده ۶۵۵ ]
مبحث اول - در کلیات [ ماده ۶۵۶ تا ماده ۶۶۵ ]
مبحث دوم - در تعهدات وکیل [ ماده ۶۶۶ تا ماده ۶۷۳ ]
مبحث سوم - در تعهدات موکل [ ماده ۶۷۴ تا ماده ۶۷۷ ]
مبحث اول - در کلیات [ ماده ۶۸۴ تا ماده ۶۹۷ ]
مبحث چهارم - در اثر ضمان بین ضامنین [ ماده ۷۲۱ تا ماده ۷۲۳ ]
فصل پانزدهم - در حواله [ ماده ۷۲۴ تا ماده ۷۳۳ ]
فصل شانزدهم - در کفالت [ ماده ۷۳۴ تا ماده ۷۵۱ ]
فصل هفدهم - در صلح [ ماده ۷۵۲ تا ماده ۷۷۰ ]
فصل هجدهم - در رهن [ ماده ۷۷۱ تا ماده ۷۹۴ ]
فصل نوزدهم - در هبه [ ماده ۷۹۵ تا ماده ۸۰۷ ]