داودآبادی

‌فصل دوم - انتساب «‌داده پیام»


ماده ۱۸

در موارد زیر «داده‌پیام» منسوب به اصل‌ساز است:
الف‌- اگر توسط اصل‌ساز و یا به وسیله شخصى ارسال شده باشد که از جانب اصل‌ساز مجاز به این کار بوده است.
ب‌- اگر به وسیله سیستم اطلاعاتى برنامه‌ریزى شده یا تصدى خودکار از جانب اصل‌ساز ارسال شود.

ماده ۱۹

«داده‌پیام»ى که بر اساس یکى از شروط زیر ارسال مى‌شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده،و مطابق چنین فرضى(ارسال شده) عمل نماید:
الف‌- قبلا به وسیله اصل‌ساز روشى معرفى و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا «داده‌پیام» همان است که اصل‌ساز ارسال کرده است.
ب- «داده‌پیام» دریافت‌ شده توسط مخاطب از اقدامات شخصى ناشى شده که رابطه‌اش با اصل‌ساز، یا نمایندگان وى باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل‌ساز دسترسى یافته و «داده‌پیام» را به مثابه «داده‌پیام» خود بشناسد.

ماده ۲۰

ماده(۱۹) این قانون شامل مواردى نیست که پیام از اصل‌ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.

ماده ۲۱

هر «داده‌پیام» یک «داده‌پیام» مجزا و مستقل محسوب مى‌گردد، مگر آن‌که معلوم باشد که آن «داده‌پیام» نسخه مجددى از «داده‌پیام»ا ولیه است.