Davoudabadi.ir

فصل اول - قلمرو و شمول قانون


ماده ۱

این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می‌رود.


{