داودآبادی

مبحث اول - قلمرو شمول قانون


فصل دوم - تعاریف [ ماده ۲ ]
فصل سوم - تفسیر قانون [ ماده ۳ تا ماده ۴ ]