داودآبادی

فصل سوم - فروش اموال توقیف شده


مبحث اول - فروش اموال منقول [ ‌ماده ۱۱۳ تا ‌ماده ۱۳۶ ]
مبحث دوم - فروش اموال غیر منقول [ ماده ۱۳۷ تا ‌ماده ۱۴۵ ]