بالا 🡱

فصل دوم - توقیف اموال


مبحث اول - مقررات عمومی ‌ [ ‌ماده ۴۹ تا ‌ماده ۶۰ ]
مبحث دوم - در توقیف اموال منقول [ ‌ماده ۶۱ تا ‌ماده ۶۶ ]
مبحث سوم - صورت‌برداری اموال منقول [ ‌ماده ۶۷ تا ماده ۷۲ ]
مبحث چهارم - ارزیابی اموال منقول [ ‌ماده ۷۳ تا ‌ماده ۷۶ ]
مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده [ ‌ماده ۷۷ تا ‌ماده ۸۶ ]
مبحث هفتم - توقیف حقوق مستخدمین [ ماده ۹۶ تا ماده ۹۸ ]
مبحث هشتم - توقیف اموال غیر منقول [ ماده ۹۹ تا ‌ماده ۱۰۴ ]
مبحث نهم - صورت‌برداری اموال غیر منقول [ ‌ماده ۱۰۵ تا ‌ماده ۱۰۹ ]
مبحث دهم - ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول [ ‌ماده ۱۱۰ تا ‌ماده ۱۱۲ ]