بالا 🡱

فصل اول - قواعد عمومی


مبحث اول - مقدمات اجرا [ ماده ۱ تا ‌ماده ۱۱ ]
مبحث دوم - دادورزها (‌مأمورین اجرا) [ ‌ماده ۱۲ تا ‌ماده ۱۸ ]
مبحث سوم - ترتیب اجرا [ ماده ۱۹ تا ماده ۴۸ ]