داودآبادی

فصل دوم - در ضمان قهری


ماده ۳۰۷

امور ذیل موجب ضمان قهری است:
۱) غصب و آنچه که در حکم غصب است
۲) اتلاف
۳) تسبیب
۴) ‌استیفاء

مبحث اول - در غصب [ ماده ۳۰۸ تا ماده ۳۲۷ ]
مبحث دوم - در اتلاف [ ماده ۳۲۸ تا ماده ۳۳۰ ]
مبحث سوم - در تسبیب [ ماده ۳۳۱ تا ماده ۳۳۵ ]
مبحث چهارم - در استیفا [ ماده ۳۳۶ تا ماده ۳۳۷ ]