داودآبادی

فصل پنجم - آموزش و اشتغال


۱ - مراکز کارآموزی [ ماده ۱۰۷ تا ماده ۱۱۱ ]
۲ - کارآموز و قرارداد کارآموزی [ ماده ۱۱۲ تا ماده ۱۱۸ ]
مبحث دوم - اشتغال [ ماده ۱۱۹ ]
مبحث سوم - اشتغال اتباع بیگانه [ ماده ۱۲۰ تا ماده ۱۲۹ ]