Davoudabadi.ir

باب دوم‌ - در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود


فصل اول - در کلیات [ ماده 301 تا ماده 306 ]

فصل دوم - در ضمان قهری [ ماده 307 ]

مبحث اول - در غصب [ ماده 308 تا ماده 327 ]

مبحث دوم - در اتلاف [ ماده 328 تا ماده 330 ]

مبحث سوم - در تسبیب [ ماده 331 تا ماده 335 ]

مبحث چهارم - در استیفا [ ماده 336 تا ماده 337 ]


{