Davoudabadi.ir

مبحث ششم - چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره


ماده ۴۵

پرداخت هزینه مطابق تعرفه با خواهان و در طلاق‌های توافقی بر عهده زوجین است. در مورد افراد بی‌بضاعت مطابق حکم ماده ۵ قانون عمل خواهد شد.


{