داودآبادی

فصل اول - دادگاه خانواده


مبحث اول - کلیات [ ماده ۱ تا ماده ۶ ]
مبحث سوم - طلاق توافقی [ ماده ۸ تا ماده ۱۰ ]
مبحث چهارم - داوری [ ماده ۱۱ تا ماده ۱۵ ]
مبحث پنجم - حقوق زوجه [ ماده ۱۶ تا ماده ۱۷ ]
مبحث هفتم - حضانت و نگهداری اطفال [ ماده ۲۲ تا ماده ۲۴ ]
مبحث هشتم - حقوق وظیفه و مستمری [ ماده ۲۵ تا ماده ۲۸ ]