Davoudabadi.ir

مبحث سوم - در ابرا


ماده ۲۸۹

ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.

ماده ۲۹۰

ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد.

ماده ۲۹۱

ابراء ذمه میت از دین صحیح است.


{