داودآبادی

فصل ششم - در سقوط تعهدات


ماده ۲۶۴

تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود:
۱ – به وسیله وفای به
۲ – به وسیله اقاله
۳ – به وسیله ابراء
۴ – به وسیله تبدیل تعهد
۵ – به وسیله تهاتر
۶- به وسیله مالکیت مافی‌الذمه

مبحث اول - در وفای به عهد [ ماده ۲۶۵ تا ماده ۲۸۲ ]
مبحث دوم - در اقاله [ ماده ۲۸۳ تا ماده ۲۸۸ ]
مبحث سوم - در ابرا [ ماده ۲۸۹ تا ماده ۲۹۱ ]
مبحث چهارم - در تبدیل تعهد [ ماده ۲۹۲ تا ماده ۲۹۳ ]
مبحث پنجم - در تهاتر [ ماده ۲۹۴ تا ماده ۲۹۹ ]