فصل پنجم - راجع به دیون متوفی


مبحث اول - استیفاء دین از ترکه [ ‌ماده ۲۲۵ تا ‌ماده ۲۴۱ ]
مبحث دوم - قبول ترکه [ ‌ماده ۲۴۲ تا ‌ماده ۲۴۸ ]
مبحث سوم - رد ترکه [ ماده ۲۴۹ تا ‌ماده ۲۵۴ ]
مبحث چهارم - قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه [ ‌ماده ۲۵۵ تا ‌ماده ۲۵۹ ]
مبحث پنجم - تصفیه [ ‌ماده ۲۶۰ تا ‌ماده ۲۷۵ ]