باب پنجم - در امور راجع به ترکه


فصل اول - در صلاحیت [ ‌ماده ۱۶۲ تا ‌ماده ۱۶۵ ]
فصل دوم - در مهر و موم [ ‌ماده ۱۶۶ تا ‌ماده ۱۹۳ ]
فصل سوم - در برداشتن مهر و موم ترکه [ ‌ماده ۱۹۴ تا ‌ماده ۲۰۵ ]
فصل چهارم - در تحریر ترکه [ ماده ۲۰۶ تا ‌ماده ۲۲۴ ]
فصل پنجم - راجع به دیون متوفی
مبحث اول - استیفاء دین از ترکه [ ‌ماده ۲۲۵ تا ‌ماده ۲۴۱ ]
مبحث دوم - قبول ترکه [ ‌ماده ۲۴۲ تا ‌ماده ۲۴۸ ]
مبحث سوم - رد ترکه [ ماده ۲۴۹ تا ‌ماده ۲۵۴ ]
مبحث چهارم - قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه [ ‌ماده ۲۵۵ تا ‌ماده ۲۵۹ ]
مبحث پنجم - تصفیه [ ‌ماده ۲۶۰ تا ‌ماده ۲۷۵ ]
فصل ششم - راجع به وصیت [ ‌ماده ۲۷۶ تا ‌ماده ۲۹۹ ]
فصل هفتم - در تقسیم [ ‌ماده ۳۰۰ تا ‌ماده ۳۲۶ ]
فصل هشتم - در ترکه متوفای بلاوارث [ ‌ماده ۳۲۷ تا ‌ماده ۳۳۶ ]
فصل نهم - راجع به ترکه اتباع خارجه [ ‌ماده ۳۳۷ تا ‌ماده ۳۵۹ ]
فصل دهم - در تصدیق انحصار وراثت [ ‌ماده ۳۶۰ تا ‌ماده ۳۷۴ ]