باب چهارم - راجع به غائب مفقودالاثر


فصل اول - در صلاحیت دادگاه [ ‌ماده ۱۲۶ تا ‌ماده ۱۲۹ ]
فصل دوم - در تعیین امین [ ‌ماده ۱۳۰ تا ‌ماده ۱۳۵ ]
فصل سوم - دادن اموال به‌طور موقت به تصرف ورثه [ ‌ماده ۱۳۶ تا ‌ماده ۱۵۲ ]
فصل چهارم - در حکم موت فرضی [ ‌ماده ۱۵۳ تا ‌ماده ۱۶۱ ]